Uncategorized

ERP – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ERP (viết tắt của  Enterprise Resource Plan- ning (Planning)),  nguyên thuỷ  ám  chỉ  một  hệ thống  dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Một hệ thống  ERP điển  hình là nó bao  hàm tất cả  những  chức  năng cơ bản  của  một tổ chức. Tổ chức  đó có thể

ERP – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Read More »

CALL CENTER

CALL CENTER Call  center là một hệ  thống  có  chức  năng nhận  và chuyển tiếp  một lượng  lớn các cuộc gọi. Call center được  tổ chức  trong một công ty nhằm  tiếp nhận  và giải đáp các cuộc gọi đến  của  khách hàng, cung cấp thông  tin cho khách hàng và cũng được  sử dụng

CALL CENTER Read More »